Sadda, mappabati Ada, Ada mappabati Gau, Gau mappabati Tau, Tau sipakatau Mappaddupa Nasaba Engkai Siri’ta nennia Pessee ta, Nassibawai Wawang ati mapaccing, lempu, getteng, warani, reso, amaccangeng, tenricau, maradeka nennia assimellereng Makkatenni Masse ri Panngaderengn na Mappasanre ri elo ullena Alla Taala. artinya: Bunyi mewujudkan kata,...Kata mewujudkan Perbuatan,Perbuatan Mewujudkan Manusia,Manusia Memanusiakan Manusia, Membuktikan di Dunia Realiti kerana Kita Memiliki perasaan malu dan teladan ( pengaruh) disertai dengan Kesucian hati, kejujuran, keteguhan, keberanian, kegigihan dan ketekunan, kecerdasan minda,daya saing yang tinggi, kemerdekaan, Berpegang teguh pada adat dan tradisi serta bertawakal kepada Kekuasaan Allah Yang Maha Kuasa.

Kata Bijak Pak Mario

Sabtu, 19 Februari 2011

Tareka Ana Ogi

Tareka’ (BUGIS) berasal dari kata TARIKAT ( Melayu Nusantara), dari Bahasa ARAB (THARIQAH ) 'thariqah' yang artinya 'jalan'. Jalan yang dimaksud di sini adalah jalan untuk menjadi orang bertaqwa, menjadi orang yang diredhoi Allah s.w.t. Secara praktisnya tarekat adalah kumpulan amalan-amalan lahir dan batin yang bertujuan untuk membawa seseorang untuk menjadi orang bertaqwa.

Dalam prespektif Keagamaan ( ISLAM ) Tareka' lebih cenderung kepada pemahaman ilmu pendekatan diri dengan Tuhan ( TASAWUF ). Sementara dalam komuniti kita (Bugis) ada juga yang cenderung menganggap TAREKA' adalah dalam bentuk MISTISISME semata-mata. ( MISTIK ) dan menganggap TAREKA' adalah sesuatu yg luarbiasa.

Tarekat memiliki dua pengertian,

1. Pertama ia berarti metode pemberian bimbingan spiritual kepada individu dalam mengarahkan kehidupannya menuju kedekatan diri dengan Tuhan.
2. Kedua, tarekat sebagai persaudaraan kaum sufi (sufi brotherhood) yang ditandai dengan adannya lembaga formal seperti zawiyah, ribath, atau khanaqah.

Bila ditinjau dari sisi lain tarekat itu mempunyai tiga sistem, yaitu:

1. Sistem kerahasiaan
2. Sistem kekerabatan (persaudaraan) dan
3. Sistem hirarki seperti khalifah tawajjuh atau khalifah suluk, syekh atau mursyid, wali atau qutub.

Kedudukan guru tarekat diperkokoh dengan ajaran wasilah dan silsilah. Keyakinan berwasilah dengan guru dipererat dengan kepercayaan karamah, barakah atau syafa’ah atau limpahan pertolongan dari guru.

Tareka ada 2 macam yaitu :

1. Tarekat wajib, yaitu amalan-amalan wajib, baik fardhu ain dan fardhu kifayah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. tarekat wajib yang utama adalah mengamalkan rukun Islam. Amalan-amalan wajib ini insya Allah akan membuat pengamalnya menjadi orang bertaqwa yang dipelihara oleh Allah. Paket tarekat wajib ini sudah ditentukan oleh Allah s.w.t melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh amalan wajib yang utama adalah shalat, puasa, zakat, haji. Amalan wajib lain antara lain adalah menutup aurat , makan makanan halal dan lain sebagainya.
2. Tarekat sunat, yaitu kumpulan amalan-amalan sunat dan mubah yang diarahkan sesuai dengan 5 syarat ibadah untuk membuat pengamalnya menjadi orang bertaqwa. Tentu saja orang yang hendak mengamalkan tarekat sunnah hendaklah sudah mengamalkan tarekat wajib. Jadi tarekat sunnah ini adalah tambahan amalan-amalan di atas tarekat wajib. Paket tarekat sunat ini disusun oleh seorang guru mursyid untuk diamalkan oleh murid-murid dan pengikutnya. Isi dari paket tarekat sunat ini tidak tetap, tergantung keadaan zaman tarekat tersebut dan juga keadaan sang murid atau pengikut. Hal-hal yang dapat menjadi isi tarekat sunat ada ribuan jumlahnya, seperti shalat sunat, membaca Al Qur’an, puasa sunat, wirid, zikir dan lain sebagainya.


Dari perspektif islam .. Tareka' sememangnya harus di tuntut dan diamalkan. Sesuai dengan kewajiban kita sebagai umat beragama, asalkan ajarannya tak menyimpang dan melanggar AQIDAH dan Hukum-hukum Agama itu sendiri.


Menurut pahaman Hm Amin Said Patangkai tarekat ada 4 (dalam bahasa BUGIS) yaitu :
*** EPPA RUPANNA TAREKAT***

1. Tarekat Ilmal Yakini
Naiyya tarekat Ilmal Yakini iyyanaritu iyyapa naseng alena massompa narekko natettongi lima wettu’e.

2. Tarekat Aenul Yakini
Naiyya riaseng tarekat Aenul yakin iyyanaritu iyyapa napaja massompa naseng narekko takkalupai, sifa aparengenna na passompa.

3. Tarekat Haqkul Yakini
Naiyya riaseng tarekat Haqkul Yakini iyyana ritu napappada-pada mui jokka-jokkana, nalewu-lewuna, nasompa sifana, nyawana napassompa.

4. Tarekat Kamalul Yakini
Naiyya tosi riaseng tarekat kamalul Yakani iyyanaritu tarekat walli (Sufi’i), tarekat tori passalama ri Allah Ta’alah, Tau temma sara nasaba tuli mannennungeng’ngi pareng’ngaran
Na lao Ri Allah Ta’alah.

Makkedai walli’e narekko tareka’ku maelo muakkaceri Tarekat Ilmal Yakini namuola nasaba sikennai lahereng’nge na bating’nge, iyyana carana paccinngi atimmu lao ri sewwa-sewwa’e na pancaji’e Puang Allah Ta’alah.

Naiyya pattimpana saniasa’e koniritu ri Takabbere sempajang’nge monro nasaba pennona ritu atie ri tajanna Allah Ta’alah. Makkedai Allah Ta’alah, oh Muhammad tampai atakku sininna mateppe’e puada Muhammad makkeda laleng malempuna muola , lalekkuna muola, aga lalekku tona muakkeceri, nasaba lalemmu Muhammad lalekku tona, agamamu Muhammad agamaku tona. Narekko ummana Muhammad atakku tosi, makkedai Puang Allah Ta’alah majeppui muakkeceri mennang engkanna muakkeceri suroku.

Iyyana nawaji ri pegau riaseng’nge sempajang nasaba passiota lao ri Nabitta, tau nasekke’ ki pammase nenniya asalamakeng.
Iyyapa riaseng tareka aselleng narekko ri tettongi sumpajang 5 wettu nasaba sempajang'nge 4 rupanna...:

1. Sempajang lempu’e malliputiriwi ri Tubuh’e massui na Sunnah muttamai na perellu.
2. Sempajang na Teppe'E malliputiriwi alusu'E ,messuI na Sipa mettama'E naEssa.
3. Sempajang na ada tongengnge malliputiriwi Ati'E messuI na Nabi muttamai na Allah Ta'ala.
4. Sempajang na Labo'E malliputtiriwi NyawaE massui mallinrungngi Puanna,muttamaI mallinrungngi Atanna.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Rezky Restu Sakti

Rezky Restu Sakti
Anakku Buana Atikku, Abbonga bongaki ri pangkaukeng madecengnge, aja'na rilaleng makkijae. Attongeng tongekki ridecengnge aja'na ripangkaukeng masalae Engkaki mancaji tau masagena mabbere makkuatopa mattarima, aja' taperrisiwi asagenangetta. Malappa atuongetta, mapaccing atitta Riyissengngi ri esso wennie, riyisseng toi riyasengnge sifa'' adele'e. Tau iyye missengngi pura mannessani Naisseng Tepu madecengngi sininna sewwa''e iyye purae irencana, makkotopa eganna tepu madeceng sewwa'' iyya de'e lairencana. Sininnaro pura natoro madeceng Puang sewwae Sewwa'' iyye purae irencana de'e nasilennereng, makkotopa sewwa'' de'e narirencana silennereng, sabbarakengngi. Jancinna puangnge tania belle'' Iyya tau madecengnge, manyamengngi, amangngi, nenniya salamai ajokkangenna Sewwa'' elo'e ipaddibola riyanu teppeddingngenatarima akkaleng, papole madecengngi nasibawai tongeng''. Sewwa'' de'e nairita pura mannessa engkai poleakki agi'' purae napparentang puang Allah ta'ala riyalena Amalakki amala biasa'' bawang, ko engkaki masagena napaulle Appuasaki iyyana parellue Paccoba, paccallang, sibawa pammase: iyamanennaro pura nataro madeceng puangnge, sarekkuammengngi engka perubahan atuongeng lino. Engka maneng paggangkanna, namoni riyaseng sipuppureng lino Tafegau'i sewwa'' weddingnge rifigau', tafaddiyolo matoi malemma'e ripahang. Iyya makessingnge riyalemu, iyyanaritu sewwa'' weddingnge mujama Aja' to talliwe' liwe' riatuongetta, adelekki riyaleta, ritau laingnge, riperasaatta nenniya pikiratta, adele tokki ripangkauketta. Aja' tasolangi aleta, aja'to tasolangi tau laingnge. Engkaki rilaleng amaikengnge

Lencana photo Facebook

THANKS TELAH MAU COMMENT DI BLOG SAYA