Sadda, mappabati Ada, Ada mappabati Gau, Gau mappabati Tau, Tau sipakatau Mappaddupa Nasaba Engkai Siri’ta nennia Pessee ta, Nassibawai Wawang ati mapaccing, lempu, getteng, warani, reso, amaccangeng, tenricau, maradeka nennia assimellereng Makkatenni Masse ri Panngaderengn na Mappasanre ri elo ullena Alla Taala. artinya: Bunyi mewujudkan kata,...Kata mewujudkan Perbuatan,Perbuatan Mewujudkan Manusia,Manusia Memanusiakan Manusia, Membuktikan di Dunia Realiti kerana Kita Memiliki perasaan malu dan teladan ( pengaruh) disertai dengan Kesucian hati, kejujuran, keteguhan, keberanian, kegigihan dan ketekunan, kecerdasan minda,daya saing yang tinggi, kemerdekaan, Berpegang teguh pada adat dan tradisi serta bertawakal kepada Kekuasaan Allah Yang Maha Kuasa.

Kata Bijak Pak Mario

Minggu, 18 September 2011

Drama dalam Bahasa Bugis "DAUNG RAKKO"

Ri seuwa pangggung ianaritu onrong kosong rilisiki kadera lampeq pole aju- lampu panggunna de’na talliwe macakka. Sarjun, ianaritu orowane lolo (umuruqna 24 taung) massaleppang taseq ri alekkeqna, joppa malemma muttama ri panggunge. Massebu panedding madodong ri tammpana. Laro orowanewe laoni tudang ri kaderae inappa palessoq’e taseqna ri seddena. Cukuni madodong nappa pacongaqi rupanna.

Sarjung ”silessurekku, lettu essoewe, utepperi mupa iasenge puang sibawa sininna pakkeloqna. Pasilsuleang esso na wenni. Tuo na amatengeng. Saro na rugi. Macaiq na appojingeng. Maccenneriki’ loloriki na teppato na de’ gaga gauq. Ma’lailaingeng carita ri pogauq na ma’la’laingeng to panedding na teppa mancaji wennang loko. Iyapparelluang asabbarakeng kurangiwi. Nappa, asabbarakeng ri punnaire pedeq manipiq na teppato lenye’. Engka ga tau laing elo’ pole meppe’dara tulung? Mabbere appasaungeng ri pikirang na panedding pappada wennang maloko? Mataneqka mabagi carita. Carita iya uasenge carita Daung rakko!” La sarjung cuku’ mammase nyawa sigaru ri arona. De’ namaitta, reweqni makkai rupanna inappa sambungi adanna.

Sarjung “Tannia! Tannia nasabaq sihubungeng sibawa akkatuwokku ya makallemenge, tannia sureng-surengku! Lainnae, sihubungeng sibawa keluargaku mondroe dua tau : ambokku sibawa Alpin, andrikko …… La sarjung sellei tudangna, makkita ri langie, pakkitanna kosong.

Sarjung
”sipungeng amatengenna indokko, usambungi sikolaku ri Padang. Nannia Alpin ri Medan. Simarinnatonaro ambokku monro alalena ri Payukumbuh. Uwisseng madeceng pakkanedeingna asino-sinongeng pole ri tomatoa pappada ambokku. Assabarengnanaro ucellengi ciceng si uleng. Makkutoparo Alping pikkirikku. Nasaba Medan sibawa Payukumbuh Mabentang mabela, Alpin lisu narekko pakangsi semester’i.”

“sureng-sureng alisungekku makkukkuwae, tongeng-tongeng pancajika acappukeng sumangeq! Magai na de’? nappaka lettu ti lego-legoe, tappa mengkalingaka gora “De” maloppo ladde. Mateppekka saddangna ambokku. Mancajika takkajenneq mengkalingai, napppa ucelengi ri sebboqna goncinge.” La sarjung tettong pole ri tudangna joppa lao ri olo panggunge nappa macawa mangelleq-elleq. “ Sureng-sureng, taisseng muaga aga muita ? Sitongenna ri saliweng pakkkeneddingku, uwita ambokku tettong ri seddena mejang taliponge cuku na tappana malemma. Sosso l;ao ri kaderae. Macaiki, masse nyawa na de’ iriseng toni aga wedding ri baca pole ri tappana.” Makereqkereng, tudang paimeng ri kaderana.

Sarjung “ Bengnga’, ambokku de’ na makkoro! De’! ambokku tannia orowane malemma. Ambokku orowane paling mateggeng uwissenge. Macca na teppato mateddeqi. Manessa mupa ri paringerangkuri wettu maeloqi mallampa bawi mancaji olahraga passelle asitnongengna.” La Sarjung reweq makkita ri langi’e makku-kuwae pakkitanna matareng.
Sarjung Ri wettue ro tudangmi ambokku ri kaderae. Mabbca sureq kabara, santai irita, engkana pole mala tudange ri kadera lainge. “ Ya! Laoni mallampa bawi. Tapi mangelli asu? Apalagi ellinna dua juta? De’ usitujui! Haram Ambo!” Ambo “ Hehehehe... narekko de’ uwelini, tegaki pole mala asu? Engka muga gali asu biasa naulle mallellung bawi? Iaraga asu ri bage-bage gratis? Anakku.
De’ namariaga mangelli asu narekko tujuanna madeceng. Nah, passalama’I taneng-tanengna taue ri bawie ianaritu pegauq madeceng? Pikkiriq’I narekku bawi-bawi balalae ilampaq riasu biasae, Heh, heh… tettteq’i mangnganre taneng-taneng nappa, petanie de’ na nanre. Rela mogah petanie mate nataro alupureng? “ Sarjung “ Tapi puange de’ na engka pahalala’i aga-aga iya haram’e.” Ambo “ Tannia puang narekko makeddoi. De’ ga mumagalaq makkeda : Adh- dharurata tunbihul mahzurat?

“ Sarjung “ Aganna makkukkuwae darurat ” Ambo ” Pakeneddingmu, keselamatanna tauwe de’ na darurat ” Sarjung ” Asu ianaritu asu, bawi ianaritu bawi, najis’e tetteq’i najis nappa haram tetteq’i haram. Ambo ” Puange macca nak, De’ mappajanci tana narekko memengji natteakki makkatenning agaga najis.” Hehehe... Makkerengkerengi Sarjung. Tettongni nappa lao ri bangkona. Sarjung “ Bah! Liweqi egana alasanna ambokku papatongengngi eloqna sibawa pagauqne. ” Sarjung ” Nah, sureng-surengku, de’ gah aga uwitae onnange de’ nattama akkalaq? Seddi tau siettanae matedde’ na madodong cakdu’duq? ” De na mattam akkaleng! Apalagi puranna naro uwitasi ambokku terri! Terri? Ambokku terri? Heh? De’ usenna sennai usorong tangeq’e iya de’e nataggoncing. Tasselengni ambokku mitakka engka pole. Maggatti’ni Ambokku lellungka. Nappa nakaddaoka masse-masse liwe’ asse’na sureng-surengku!

“ Mammekkoni La Sarjung cinampek. Rewe’ni tudang nappa cuku’ Nappa rupanna ri tutu’ si bawa duae limanna. Masino maitta nappa mette’. Tapi makkkukkuwae saddanna mapara. Matanna marica’. Sarjung “ Ri lalangna pakkaddaokku, tengsenna-sennai tuppa kera’na ambokku matajoka. Purannaro, uwallinni’ tudang. Ambokku. Ambokku kerra’ tassenge-senge mupi. Kerra Ambokku? Tongeng-tongeng De’ nattama akkaleng. “ La Sarjung mammekko cinampek. Sussu’I uwea mata ri piliqna. Tettong lao riolona pangange. Sarjung “ Ri wennie ro, upasangkai mupi ambokku tau mateddeq, de’ na malemma na de’ to na majabe. Maega alasang pole ri adukkue.

Pura ri seuwwae naengka uwaccoeri Ambokku lao mallampa bawi. Tujuanna maelokka runtuk’i titik lemahna Ambokku barekuamengi napaja melli asu pole ri jawa. Tapi iya uruntuk-e tannia titik lemah. Sillinnae carepa lotong maddekkeri Ambokku. Ah, de’ uwissengi maga carana upuada. Ambokku ianaritu penjaha’, bajingang. Ri ale’e mattaneng ganja. Nappa, mallampa bawi eleq bawammi sobbui kedona!Ri wettue ro maelo usedding lari lao ri onrong de’ e na makkeasseng de’ to na irisseng kutega. Bengnga’na. tapi dara loloku makkeda laing! Atteangi! Ya, ewai! Uwalani silampa’ daun ganja. Iya iarekkoie pole ana’buana Ambokku nappa lotunui. Nappa lao usappa Ambokku. Nappa uruntuqni Ambokku maddareke mapeddiqu, nasengna alena ri tumpu’ bawi eleq. Maddarekemi de’ na terri. Panedding kasi-asi mitai tengna senna-senna engka ri aroku. Aganamarikuannaro panedding aceccengku engkasi kasi-asikku tessenna-senna ri sullei panedding elo ‘ macai’. Pappada de’ na pole aga-aga, laona tunui iaro annange daun purae ugulung nappa uwisoq nappa lo seppungeng lao ri olna ambokku. Nasappa-sappani baunna ambokku nappa tettong pakkennai jarinna ri aleku. Abbeangi! Abbeangi adakku! Utanengi ganja-ganjae we tannia untu anak- anakku selainnae untuk anak-anakna tau lainge.

Eloma’ doi’ untuk anak-anakku! Sarjung “ Hmmm, marennu laddekka ambo mancaji anak iya de’e na engka pikkiriki ana’na tau lainnge!’ Rewe’ni La Sarjung mammeko ri tudangengna. Sarjung ”Sureng-sureng, makkukuwae kerra amboku, tassengeq-sengeq. Tongeng- tongeng de nattama akkaleng. Laona malai uwae nappa upalleso’ri ri mejange nappa uloreng ambokku minungngi. Tapi ambokku tetteq’i tassenge-senge ri kercin’na. Tessenna –senna i, ambokku teppu-teppui asengna Alpin. Manessani tasselenga mengkalingai Alpin? Magai alpin? Iya mancaji bengnga suressureng Bengnga!“. La sarjung rewe paimeng cuku pappada nakko natahangi emosinna. Sarjung „suressureng, iya pancajiwi kerra ambokku nasaba’ Alpin. Alpin andrikku. Ri tahangi ri polisie. Alpin iruntu mangisoq daung jahannam. Ganja. Daung iya itanenge pole ri tau lainge iya de’e na rela ana’na mangiso ganja! Mengkalinga adaero tongeng-tongeng pancajika macai! Ri wettu tonaro laona malai taseqku nappa joppa ri tange’e. Ri wettu tonaro uwengkalingai ambokku molli’i asekku. Tapi de’na uelo jampangi. Muak ladde’na!“ Sarjung pede’ cuku emosinna matanre tongeng. Simanna makanja paneddingna. Nappani makkai paimeng rupanna . Sarjung “makkuniro suresurekku, lisuna paimeng lao ri padang iwenie tona ro. De’na ullei moloiwi abennareng tomatoa pappadaero. Apalagi tomatoa pappadae ambokku. Purni uparedde’ de’na uelo siruntuy ambokku paimeng. Naullero de’ namuni ri mesana matu. De ullei maddampengi. De ullei tapi ……… hah …… de’to uissengngi. Naulle seuwwa wettu matu nappa ullei. Naulle …… nasaba, lettu makkuwa kuwange utepperi mupi iasenge puang sibawa lallenna.“ La sarjung tettong, salempangngi tase’na nappa juppa messu pole ri panggunge. Matane’ tiwi’na.

Selesai *** *
                                             Naskah drama EPISODE DAUN KERING


Panggung adalah ruangan kosong yang hari diisi oleh sebuah bangku panjang yang terbuat dari kayu. Lampu panggung tampak temaram. Sarjun, seorang lelaki muda (kira-kira berusia 24 sultan) dengan menyandang sebuah ransel di punggungnya, tampak melangkah lemas memasuki panggung. Ribuan rasa kecewa menghias di wajahnya. Lelaki itu kemudian duduk di atas bangku dan menaruh ransel di sampingnya. Ia tertunduk lesi dan kemudian mengangkat wajahnya.

SARJUN Saudara-saudara, sampai hari ini, saya masih mempercayai Tuhan dengan segala skenario-Nya. Pergantian siang dan malam. Kehidupan dan kematian. Untung dan rugi. Marah dan cinta. Di dalam semua itu kita melingkar, menjalar bahkan kadang terpaku tanpa daya. Beragam kisah dilakoni dengan bermacam rasa yang terkadang menjelma benang kusut. Dibutuhkan kesabaran untuk mengurainya, Dan, manakala kesabaran yang kita miliki kian menipis atau sama sekali sirna, adakah orang lain akan datang menawarkan pertolongan? Memberi kesejukan pada pikiran dan perasaan seperti benang kusut? Teramat berat bagi saya untuk berbagi kisah ini. Kisah yang saya sebut sebagai episode daun kering! Sarjun tertunduk, kecewa berkecamuk di dadanya Tak lama, ia kembali mengangkat wajahnya dan melanjutkan ucapannya

SARJUN Bukan! Bukan karena menyangkut sisi hidup saya yang gelap, bukan saudara- saudara! Akan tetapi, hal ini melibatkan keluarga saya yang tinggal dua orang: Papa dan Alpin, adik saya.. Sarjun merubah posisi duduknya, memandang langit, tatapannya kosong.

SARJUN Sejak kematian. ibu, saya melanjutkan kuliah di Padang sedang Alpin kuliah di Medan. Sejak itulah Papa tinggal sendiri di Payakumbuh. Saya mengerti benar makna kesepian bagi orang seusia Papa, Karena itu saya mengunjunginya tiap bulan. Alpin pun saya kira begitu. Namun karena Medan dan Payakumbuh terbentang jarak yang tidak dekat, maka ia hanya pulang tiap liburan semester, Tetapi saudara-saudara, kepulangan saya kali ini, sungguh-sungguh membuat saya hampir putus asa! Betapa tidak? Baru saja saya sampai di teras depan rumah, tiba-tiba saya mendengar teriakan “tidak” yang sangat begitu keras. Saya yakin, itu adalah suara Papa. Saya jadi tertegun mendengarnya, lalu mengintipnya lewat lubang kunci. Sarjun beranjak dari tempat duduknya, berdiri dan melangkah ke depan panggung sambil tersenyum mengejekSARJUN Saudara-saudara, saudara-saudara tahu apa yang saya lihat? Sungguh di luar dugaan, saya menyaksikan Papa berdiri di samping meja telepon dengan kepala tertunduk dan wajah kuyu! Sempoyongan ia menuju sofa. Kecewa, marah, sedih dan entah makna apa lagi yang dapat dibaca dan raut wajahnya. Kesal, lelaki itu kembali duduk di bangku SARJUN Heran, tidak mungkin Papa begitu!

Tidak mungkin! Papa saya bukan lelaki yang rapuh. Ia lelaki paling tegar yang pernah saya kenal. Ia cerdas meski terkadang sangat egois. Masih terlalu jelas dalam ingatan saya ketika ia memutuskan berburu babi sebagai olahraga pengisi kesendiriannya. Sarjun kembali menatap langit Kali ini tatapannya tajam.

SARJUN Waktu itu papa duduk di sofa, Ia membaca Koran, kelihatan santai, saya datang dan mengambil tempat di sofa lain. SARJUN Oke! Silahkan Papa buru babi. Tapi, membeli anjing? Apalagi seharga dua juta lebih? Saya tidak setuju! Itu haram, Pa! PAPA Hehehehe... jika tidak dibeli Papa dapat anjing dan mana? Mana ada anjing kurap yang bisa buru babi? Atau anjing jadi yang dibagi-bagi secara gratis? Nak, membeli anjing itu tidak apa-apa asal tujuannya baik. Nah, menyelamatkan tanaman petani dan hama babi kan perbuatan mulia? Banyangkan babi-babi yang temok itu diburu dengan anjing kurap, heb, heh... ia akan tetap merdeka melahap tanaman petani. Dan, petani tidak akan makan, kamu rela petani mati kelaparan?

SARJUN Tapi Tuhan tidak pernah menghalalkan sesuatu dan yang haram PAPA Bukan Tuhan namanya kalau sekaku itu. Bukankah kamu sering bilang: adh- dharuraru tunbihul mahzhurat? SARJUN Apakah kondisi seperti itu sudah darurat? PAPA Menurutmu, keselamatan manusia bukan ukuran darurat? SARJUN Anjing adalah anjing. Babi adalah babi. Najis tetap najis dan haram tetap haram! PAPA Tuhan itu cerdas, nak. Ia tidak akan ciptakan. tanah kalau memang kita dilarang menyentuh benda bernajis. Hehehehe... Kesal Sarjun seperti memuncak. Ia berdiri dan melangkah menuju belakang bangku SARJUN Bah! Banyak sekali alasan Papa untuk membenarkan keinginan dan perbuatannya. Sarjun menggeleng-gelengkan kepalanya SARJUN Nah, saudara-saudara, bukankah apa yang saya saksikan di rumah tadi tidak masuk akal? Seseorang yang selama ml tegar tertunduk lesu dan kuyu? Ini tidak masuk akal! Apalagi setelah itu saya lihat Papa menangis! Menangis? Papa menangis? Heh? Tiba-tiba saya dorong daun pintu yang ternyata tidak terkunci, Papa terkejut melihat kedatangan saya. Segera Papa memburu saya. Lalu saya dipeluknya erat-erat. Begitu erat saudara-saudara! Sarjun berhenti sejenak Ia kembali duduk dan kemudian menunduk dengan kedua tangan menutup wajah. Keadaan jadi hening. Lama ia baru bersuara, tapi kali ini suaranya serak. Matanya kelihatan basah. SARJUN Dalam pelukan saya, tangis papa tiba-tiba tumpah. Saya jadi kikuk. Setelah agak lama, Papa saya ajak duduk. Papa masih menangis terisak-isak. Saya tinggalkan Papa di sofa, dan mengambil segelas air putih ke belakang. Papa menangis? Sungguh tak masuk akal. Sarjun diam sebentar, menghapus air mata yang menetes di pipinya. Berdiri lalu bergerak depan panggung. SARJUN Sampai malam itu, saya malah menganggap Papa sosok yang tegar, tidak rapuh apalagi cengeng. Saya punya banyak alasan untuk anggapan ini. Pernah suatu ketika saya iseng-iseng mengikuti papa buru babi. Maksud saya untuk menemukan sebuah titik lemah sehingga Papa berhenti membeli anjing yang konon didatangkan dan Jawa. Tetapi yang saya temukan bukan titik lemah, melainkan noda hitam yang dicapkan kepada Papa. Alt, saya tidak tahu bagaimana mengatakan bagian ini. Papa ternyata seorang kriminal! Di hutan itu Ia menanam ganja. Dan, buru babi rupanya hanya kedok buat. mengelabui saya! Ketika itu saya ingin lari ke tempat tak bernama dan entah dimana. Saya bingung. Tetapi darah muda saya berkata lain. Lawan! Ya, saya mesti melawan! Saya ambil beberapa helai daun jahanam yang tengah di jemur oleh anak buah Papa untuk saya linting. Saya kemudian mencari Papa. Saya temukan Papa sedang merintih kesakitan, katanya diseruduk babi hutan. Ia hanya merintih, tidak menangis. Rasa iba tiba-tiba menjalar di dada saya, namun rasa benci telah meruang. Iba tiba-tiba tehalau oleh benci. Seperti tidak terjadi apa-apa, saya menyalakan lintingan tadi, menghisapnya dalam-dalam dan menghempuskan asapnya ke arah Papa. Papa mencari-cari bau, lalu berdiri dan mengayunkan tamparan keras ke arah saya. PAPA Buang! Buang kataku Aku menanam ganja-ganja itu bukan untuk anak- anakku. Melainkan untuk anak-anak orang lain. Aku hanya butuh uang untuk anak- anakku!

SARJUN Hmmm, aku bangga jadi anak orang yang tidak memikirkan anak-anak orang lain. Aku bangga pa! Sarjun kembali terdiam dan duduk di bangku kayu. Keadaan kembali hening. SARJUN Saudara-saudara, sekarang Papa menangis, terisak-isak. Betul-betul tidak masuk akal. Saya lalu menaruh segelas air putih di atas meja dan mempersilahkan Papa untuk meminumnya. Tetapi Papa tetap saja terisak-isak bersama tangisnya. Tiba-tiba, Papa menyebut-nyebut nama Alpin. Tentu saja saya terkesiap olehnya. Alpin? Ada apa dengan Alpin? Saya jadi bingung saudara-saudara! Heran! Sarjun kembali menunduk ia seperti menahan emosinya SARJUN Saudara-saudara, ternyata yang menyebabkan Papa saya menangis terisak- isak adalah karena Alpin. Alpin adik saya. Ia di tahan polisi. Alpin tertangkap basah menghisap daun jahanam itu. Daun yang ditanam orang lain yang tidak rela anaknya menghisap ganja! Mendengar itu saya betul-betul kesal Saat itu juga, saya ambil ransel dan segera melangkah menuju pintu. Waktu itu saya dengar suara papa memanggil nama saya, tapi tak lagi saya hiraukan. Saya muak! Sungguh-sungguh muak! Sarjun makin menunduk, emosinya betul-betul memuncak, setelah merasa reda, barulah ia angkat kepalanya

SARJUN Begitulah saudara-saudara, saya terpaksa kembali ke Padang malam itu juga. Saya tak. sanggup menghadapi kenakalan orang tua seperti itu. Apalagi orang tua itu Papa saya sendiri. Telah saya putuskan untuk tidak menemui Papa lagi. Bahkan mungkin di hari pemakamannya kelak, saya takkan hadir. Saya tak bisa memberinya maaf. Saya tak bisa.

Tetapi. . . hah. . . entahlah. Mungkin suatu ketika saya bisa. Mungkin.. sebab, sampai saat ini saya masih mempercayai Tuhan dan segala skenarionya. Sarjun berdiri, menyandang ranselnya kemudian berjalan keluar panggung. Bebannya. berat! * * *

SELESAI

Sebuah Drama Monolog Oleh Zulfikri Sasma Apaptasi Dari Cerpen Karya Larsi De Isral Naskah Drama Dalam Bahasa Bugis Penulis : Nurhayati

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Rezky Restu Sakti

Rezky Restu Sakti
Anakku Buana Atikku, Abbonga bongaki ri pangkaukeng madecengnge, aja'na rilaleng makkijae. Attongeng tongekki ridecengnge aja'na ripangkaukeng masalae Engkaki mancaji tau masagena mabbere makkuatopa mattarima, aja' taperrisiwi asagenangetta. Malappa atuongetta, mapaccing atitta Riyissengngi ri esso wennie, riyisseng toi riyasengnge sifa'' adele'e. Tau iyye missengngi pura mannessani Naisseng Tepu madecengngi sininna sewwa''e iyye purae irencana, makkotopa eganna tepu madeceng sewwa'' iyya de'e lairencana. Sininnaro pura natoro madeceng Puang sewwae Sewwa'' iyye purae irencana de'e nasilennereng, makkotopa sewwa'' de'e narirencana silennereng, sabbarakengngi. Jancinna puangnge tania belle'' Iyya tau madecengnge, manyamengngi, amangngi, nenniya salamai ajokkangenna Sewwa'' elo'e ipaddibola riyanu teppeddingngenatarima akkaleng, papole madecengngi nasibawai tongeng''. Sewwa'' de'e nairita pura mannessa engkai poleakki agi'' purae napparentang puang Allah ta'ala riyalena Amalakki amala biasa'' bawang, ko engkaki masagena napaulle Appuasaki iyyana parellue Paccoba, paccallang, sibawa pammase: iyamanennaro pura nataro madeceng puangnge, sarekkuammengngi engka perubahan atuongeng lino. Engka maneng paggangkanna, namoni riyaseng sipuppureng lino Tafegau'i sewwa'' weddingnge rifigau', tafaddiyolo matoi malemma'e ripahang. Iyya makessingnge riyalemu, iyyanaritu sewwa'' weddingnge mujama Aja' to talliwe' liwe' riatuongetta, adelekki riyaleta, ritau laingnge, riperasaatta nenniya pikiratta, adele tokki ripangkauketta. Aja' tasolangi aleta, aja'to tasolangi tau laingnge. Engkaki rilaleng amaikengnge

Lencana photo Facebook

THANKS TELAH MAU COMMENT DI BLOG SAYA