Sadda, mappabati Ada, Ada mappabati Gau, Gau mappabati Tau, Tau sipakatau Mappaddupa Nasaba Engkai Siri’ta nennia Pessee ta, Nassibawai Wawang ati mapaccing, lempu, getteng, warani, reso, amaccangeng, tenricau, maradeka nennia assimellereng Makkatenni Masse ri Panngaderengn na Mappasanre ri elo ullena Alla Taala. artinya: Bunyi mewujudkan kata,...Kata mewujudkan Perbuatan,Perbuatan Mewujudkan Manusia,Manusia Memanusiakan Manusia, Membuktikan di Dunia Realiti kerana Kita Memiliki perasaan malu dan teladan ( pengaruh) disertai dengan Kesucian hati, kejujuran, keteguhan, keberanian, kegigihan dan ketekunan, kecerdasan minda,daya saing yang tinggi, kemerdekaan, Berpegang teguh pada adat dan tradisi serta bertawakal kepada Kekuasaan Allah Yang Maha Kuasa.

Kata Bijak Pak Mario

Jumat, 09 Desember 2011

Paseng Bugis

Pengantin BugisSengeka golla, na u`senge`ki kaluku, na to` sirampe ri` manennungeng, narekko massarakki bajae sangadie, napoleiki uddani congaki ribitarae tosiduppa mata riketengnge. Rekko pale maeloki missengi kareba`ku, ta`kkutanangi pasekku ri anging labu kessoe. Engkatu bunga-bunga sitakke utanengakki, narekko makelle’i daunna tabollorangmanika kasi na`saba wae mata. Sarekkoammnengi engka mancaji passengereng pallawa uddani.

Paseng /Paparingerrang dalam Bahasa Bugis
Engngerangngi duwae
- alupaiwi duwae :
- Engngerangngi pappedecenna tau laingnge lao rilaemu
- Engngerang toi pappeja'mu lao ripadammu tau.
- Alupaiwi pappeja'na padammu tau lao rialemu
- Alupai toi pappedecemmu lao ripadammu tau.
Artinya :
Ingat dua hal dan lupakan dua hal ;
- Ingatlah kebaikan orang lain terhadap dirimu
- Ingat juga keburukan dirimu terhadap orang lain.
- Lupakan kebaikan kamu terhadap orang lain
- Lupakan juga keburukan orang lain terhadap dirimu.
Patampuangeng murennuangngi,
Seuwani awaraningengnge,
maduanna accae,
matelluna asugirengngi,
maeppana dara'e.
Apa aju tabu'e satu sikuwae. Iya aju tabu'e Tellu onrong de'sa tu naonroi madeceng. Ritaro ritanae nanre'i bebbu'e, ritaro'i ri uwae'i masigai atamang, Ritaro'i ri apie masigai puppu.
Artinya:
Jangan berharap kepada empat jenis iaitu; Pertama; keberanian, kedua; kepintaran, ketiga;kekayaan.keempat derajat/keturunan. Sebab keempat ini adalah umpama kayu lapuk. Adapun kayu lapuk tak bisa disimpan dengan baik. Di tanah dimakan rayap. Di simpan di air akan terendam basah. Disimpan di api cepat habis terbakar.


Eppai pasalewangengngi seddie tau;
- Teppalaloengngi ada-ada masala naewae situdangeng.
- Teppaliwengiengiengngi gau' siratannae.
- Moloiwi ropporoppo narewe' paimeng.
- Molai laleng namatike'
Artinya : Ada empat hal yang membuat orang selamat ;
- Tidak menyinggung dengan kata-kata sesamanya yang duduk.
- Tidak melampaui batas kewajaran
- Menemui janlan buntu, dia kembali
- Melewati sebuah jalan, dia hati-hati.

Eppa'i uwangenna paramata matappe'e
Sewuwani teppe'e
Maduanna issengnge
Matellunna gau pattuju'e
Maeppanna siri'e
Artinya :
Ada empat permata yang memancarkan cahaya pada anak cucu nabi adam
Pertama : iman dan kepercayaan
Kedua : pengetahuan
Ketiga : perbua|an baik
Keempat: harga diri Ceko riyala sanreseng Pajaneng temmalampe' Riyala pakkawaru.
Lempuu riyala sanreseng Pajaneng masumange' Madeceng laona
Artinya :
Jika sifat curang dijadikan pedoman (sandaran) Tentulah takkan mungkin lestari Untuk dijadikan pengharapan Jika kejujuran dijadikan pedoman (sandaran) Tentulah akan menjadi sesuatu yang indah Segala sesuatunya akan baik

Uwappasengenngi makkatenning ri limaé akkatenningeng:
Mammulanna, ada tongenngé,
Maduana, lempuk-é,
Matellunna, gettenngé,
Maeppakna, sipakataué,
Malimanna, mappesonaé ri pawinruk séuwaé,
Artinya :
 Aku memesankan berpegang pada lima pegangan:
Pertama, perkataan yang benar,
Kedua, kejujuran,
Ketiga, keteguhan pada keyakinan,
Keempat, saling menghargai sesama manusia,
Kelima, berserah diri kepada pencipta yang tunggal.

Paddioloiwi nia' madeceng ritemmaddupana sininna gau'e.
Artinya :
Dahuluilah dengan niat yang baik sebelum terlaksananya semua perbuatan.
- Aja' mumatelleng poadangngi rahasiya makkunraimmu,
- Aja' mumatelleng sanre ri tosugi mammula menre'e.
- Akkalitutuiwi majjowa ri arung maloloe.
- Aja mutonangi lopi wati sewalie.
Artinya:
- Hati-hati jika membuka rahasia pada isterimu
- Hati-hatilah jika bersahabat dengan orang kaya baru.
- Hati-hatilah mengikut pemimpin yang masih muda.
- Jangan menumpang perahu yang hanya memiliki pengapung sebelah.

Lima rupanna mappasala nawanawa ;
1. Masero cinnae 2. Nabette rennu 3. Nalipe'e tau 4. Nawasue bacci 5. Maraja teyae.
Artinya:
Lima macam yang membuat orang salah pemikiran ;
1. Terlalu mau 2. Terlalu gembira 3. Terlalu takut 4. Terlalu marah 5. Terlalu tidak mau.

Tanranna tau sulesana-e: Mola-i ada naparapi, Duppa-i ada napasau, Matu ada natuttukenna, Taro-i gau' nariakkuanna-e'.
Artinya:

Ciri orang bijaksana: Mampu mengikuti pembicaraan, Dalam menyambut pembicaraan ia membalasnya dan mengalahkannya, Menyusun pembicaraan dengan teratur dan terarah, Melakukan perbuatan yang sepatutnya.

Eppa' tanranna tomadeceng kawali'e ati'e, Sewuwani passui'e ada' nappatuju, Maduanna matu'i ada' nasatinaja, Matellunna ada' nappasau', Maeppa'na molai ada na parapi.
Artinya : Ada empat tandanya orang yang baik hati.
Pertama, mengeluarkan perkataan yang benar (bercakap benar),
Kedua, menyusun kata-kata yang bijaksana,
Ketiga, menerima perkataan (nasihat) dan menguasainya,
Keempat, teliti dalam berkata Naiya solangnge'i mangkaue,
Sewuwani nabawampawangngi tau tebbe'e,
Maduanna denna situru'e ada ribicara melempu'e, Matellunna temmalempue'i ripadanna tau,
Maeppana napesangi tori alena maggau' bawang ri tomaega'e.
Artinya :
Seseungguhnya yang merusak pemimpin itu adalah : Pertama, bertindak sewenang-wenang kepada rakyat. Kedua, tak ada kesepakatan dalam kejujuran. Ketiga, tidak jujur kepada sesama insan, Keempat tidak melarang orangnya berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat.

Makkedai nabitta Muhammad saw."iyyaritu lino'e, eppa'i uwanggena,
Sewuwani arung malempu'e,
Madduanna panrita bokoringngi'e lino'e, pakkasiwiyanna manri puang allah ta'ala napogau,
Matelluna to'sugi'e na malabo, Ma'epana pakke're sabbar'ra. Artinya: Telah bersabda nabi junjungan kita Muhammad saw. : dunia ini empat tiangnya,
Pertama pemerintah yang amanah,
Kedua para ulama yang membelakangkan dunia dan hanya mengutamakan suruhan agama,
Ketiga para hartawan yang dermawan dan Keempat fakir miskin yang sabar.
Aniniiri 2, mupoadai 1, mupogau'i 1, muingerrangngi
2, muallupai 2 mulolang ri tengngana padammu rupa tau.
1. Aja' mucellai pojinna tauwwe...
2. Aja' murekengngi appunnanna tauwwe...
3. Poadai anu sitinaja weddingnge napurio tauwwe...
4. Pogau'i gau' sitinaja weddingnge napudeceng tauwwe...
5. Ingngerrangngi pappedecengna tauwwe lao ri idi'...
6. Ingngerrangngi asalammu lao ri tauwwe...
7. Allupaiwi pappedecengmu lao ri tauwwe...
8. Allupaiwi asalangna tauwwe lao ri idi'...
Duami passaleng nassabaari nasisala rupa tauwwe ri lalengna lino. Anu temmanessae sibawa Anu tenripahangnge"
Artinya :
Hanya 2 hal yang menjadi penyebab perselisihan antar sesama manusia di dunia ini
Hal yang tidak jelas dan Hal yang tidak dipahami Lele buluu tellele abiasang, naekia lelemoo abiasangengnge, abiasang toopa palelei
Artinya :
(Gunung dapat berpindah tapi kebiasaan tidak dapat berpindah, namun kebiasaan dapat berpindah jika kebiasaan pula yang memindahkannya)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Rezky Restu Sakti

Rezky Restu Sakti
Anakku Buana Atikku, Abbonga bongaki ri pangkaukeng madecengnge, aja'na rilaleng makkijae. Attongeng tongekki ridecengnge aja'na ripangkaukeng masalae Engkaki mancaji tau masagena mabbere makkuatopa mattarima, aja' taperrisiwi asagenangetta. Malappa atuongetta, mapaccing atitta Riyissengngi ri esso wennie, riyisseng toi riyasengnge sifa'' adele'e. Tau iyye missengngi pura mannessani Naisseng Tepu madecengngi sininna sewwa''e iyye purae irencana, makkotopa eganna tepu madeceng sewwa'' iyya de'e lairencana. Sininnaro pura natoro madeceng Puang sewwae Sewwa'' iyye purae irencana de'e nasilennereng, makkotopa sewwa'' de'e narirencana silennereng, sabbarakengngi. Jancinna puangnge tania belle'' Iyya tau madecengnge, manyamengngi, amangngi, nenniya salamai ajokkangenna Sewwa'' elo'e ipaddibola riyanu teppeddingngenatarima akkaleng, papole madecengngi nasibawai tongeng''. Sewwa'' de'e nairita pura mannessa engkai poleakki agi'' purae napparentang puang Allah ta'ala riyalena Amalakki amala biasa'' bawang, ko engkaki masagena napaulle Appuasaki iyyana parellue Paccoba, paccallang, sibawa pammase: iyamanennaro pura nataro madeceng puangnge, sarekkuammengngi engka perubahan atuongeng lino. Engka maneng paggangkanna, namoni riyaseng sipuppureng lino Tafegau'i sewwa'' weddingnge rifigau', tafaddiyolo matoi malemma'e ripahang. Iyya makessingnge riyalemu, iyyanaritu sewwa'' weddingnge mujama Aja' to talliwe' liwe' riatuongetta, adelekki riyaleta, ritau laingnge, riperasaatta nenniya pikiratta, adele tokki ripangkauketta. Aja' tasolangi aleta, aja'to tasolangi tau laingnge. Engkaki rilaleng amaikengnge

Lencana photo Facebook

THANKS TELAH MAU COMMENT DI BLOG SAYA