Sadda, mappabati Ada, Ada mappabati Gau, Gau mappabati Tau, Tau sipakatau Mappaddupa Nasaba Engkai Siri’ta nennia Pessee ta, Nassibawai Wawang ati mapaccing, lempu, getteng, warani, reso, amaccangeng, tenricau, maradeka nennia assimellereng Makkatenni Masse ri Panngaderengn na Mappasanre ri elo ullena Alla Taala. artinya: Bunyi mewujudkan kata,...Kata mewujudkan Perbuatan,Perbuatan Mewujudkan Manusia,Manusia Memanusiakan Manusia, Membuktikan di Dunia Realiti kerana Kita Memiliki perasaan malu dan teladan ( pengaruh) disertai dengan Kesucian hati, kejujuran, keteguhan, keberanian, kegigihan dan ketekunan, kecerdasan minda,daya saing yang tinggi, kemerdekaan, Berpegang teguh pada adat dan tradisi serta bertawakal kepada Kekuasaan Allah Yang Maha Kuasa.

Kata Bijak Pak Mario

Selasa, 24 Juli 2012

Pangaja Pappaseng Ogi

Pappaseng adalah wasiat yang diberikan oleh orang tua, to sulsana/cendekiawan, atau raja kepada anak-cucuny atau orang banyak untuk selalu diingat sebagai suatu amanah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan atas dasar percaya pada diri sendiri disertai dengan rasa tanggung jawab. Pelanggaran atas pappaseng itu akan mendapat peringatan dari Dewata berupa kesulitan dalam kehidupannya.

Sementara itu,Pappangaja adalah nasehat yang diberikan oleh orang tua, to sulsana/cendekiawan atau raja kepada anak cucu/orang banyak untuk dijadikan pedoman hidup dari kata-kata sulsana atau kata-kata hikmah tersebut. Pemberian pangaja itu ada kalanya melalui cerita berisi ibarat, perumpamaan dan sebagainya.Sifat dan tingkah laku yang ditampilkan itu memberikan kesan bahwa sifat itu adalah terpuji dan mulia.Penuturan pangaja itu selalu mengarah kepada yang baik atau benar,sebaliknya sifat yang tidak baik tercela dilarang. Dibawah ini disajikan beberapa pappaeng dan pappengaja;

1. Aja’ nasalaiyo acca, nasaba iyya riasengnge tau macca, malemae teppa adanna natongengpi napoadai; malebbii kedona enrengnge pangampena, naparajai padanna tau napakatunai alena. Artinya: Jangan jauhkan dirimu dari kecakapan/kepintaran. Sebab yang dikatakan orang pintar ialah orang yang lemah lembut bicaranya, dan hanya yang benar yang dia ucapkan; bertingkah laku yang baik dan sopan santun kepada sesamanya dan selalu merendahkan diri.

2. Aja’ nasalaiyo isseng madeceng. Naiyya riasengnge isseng madeceng pakkalu lempukengngi rialena ada-adanna ripadanna tau. Artinya: Jangan kehabisan ilmu pengetahuan atau bicara yang baik sebab yang dimaksud pengetahuan/bicara yang baik adalah berkata secara lemah lembut terhadap sesama orang.

 3. Aja’ nasaliyo nyameng-kininnawa. Naiyya riasengnge nyameng-kininnawa teppasilaingengngi seyajinna mawek mabela enreng nge Tania-e seyajinna, nasappareng maneng deceng sininna tau medennuangnge rialena. Artinya: Jangan tinggalkan ketulusan hati. Karena yang dimaksud ketulusan hati/kebaikan budi, ialah tidak membedakan antara family dekat dengan family jauh atau yang bukan familinya, dia akan berupaya mencarikan kebaikan semua orang yang membutuhkannya.

 4. Makkedai Petta Matinro-e ri Kannana; naiyya lempu-e patampuawangengngi: - Sewwani : Nasalaiwi naddampeng - Maduanna : Magetteng taro bicara. - Matellunna : Temmangoa-engngi taniya olona, - Maeppana : Tessalai-e janci. Artinya: Kata Petta Matinro-e ri Kannana, bahwa ada empat ciri dari orang lurus/jujur. - Pertama : Kalau bila kita salah ia memaafkan. - Kedua : Teguh pendirian, tegas dalam ucapan. - Ketiga : Tidak serakah terhadap hal yang bukan haknya, - Keempat : Tidak mengingkari janji.

5. Tellomo-lomo alempurengnge ripegau’, apa rirapangngi manu-manu malinrang, rekko tenrissengngi pappepatona. Naiyya pappepatona riurungngi sibawa siri’, naiyya pappanrena makkalitututue, naiyya ripainungengngi tike, ricapu-capui tau’e sibawa ninii. Artinya: Tidak mudah melaksanakan kejujuran, karena diibaratkan seekora burung liar bilamana tidak tahu menjinakkannya. Cara menjinakkannya yaitu; diukurung dengan rasa malu/siri’, Makanannya kewaspadaan, minumannya dengan hati-hati, kemudian selalu diusap dengan perasaan takut/taqwa dan penuh ketelitian

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Rezky Restu Sakti

Rezky Restu Sakti
Anakku Buana Atikku, Abbonga bongaki ri pangkaukeng madecengnge, aja'na rilaleng makkijae. Attongeng tongekki ridecengnge aja'na ripangkaukeng masalae Engkaki mancaji tau masagena mabbere makkuatopa mattarima, aja' taperrisiwi asagenangetta. Malappa atuongetta, mapaccing atitta Riyissengngi ri esso wennie, riyisseng toi riyasengnge sifa'' adele'e. Tau iyye missengngi pura mannessani Naisseng Tepu madecengngi sininna sewwa''e iyye purae irencana, makkotopa eganna tepu madeceng sewwa'' iyya de'e lairencana. Sininnaro pura natoro madeceng Puang sewwae Sewwa'' iyye purae irencana de'e nasilennereng, makkotopa sewwa'' de'e narirencana silennereng, sabbarakengngi. Jancinna puangnge tania belle'' Iyya tau madecengnge, manyamengngi, amangngi, nenniya salamai ajokkangenna Sewwa'' elo'e ipaddibola riyanu teppeddingngenatarima akkaleng, papole madecengngi nasibawai tongeng''. Sewwa'' de'e nairita pura mannessa engkai poleakki agi'' purae napparentang puang Allah ta'ala riyalena Amalakki amala biasa'' bawang, ko engkaki masagena napaulle Appuasaki iyyana parellue Paccoba, paccallang, sibawa pammase: iyamanennaro pura nataro madeceng puangnge, sarekkuammengngi engka perubahan atuongeng lino. Engka maneng paggangkanna, namoni riyaseng sipuppureng lino Tafegau'i sewwa'' weddingnge rifigau', tafaddiyolo matoi malemma'e ripahang. Iyya makessingnge riyalemu, iyyanaritu sewwa'' weddingnge mujama Aja' to talliwe' liwe' riatuongetta, adelekki riyaleta, ritau laingnge, riperasaatta nenniya pikiratta, adele tokki ripangkauketta. Aja' tasolangi aleta, aja'to tasolangi tau laingnge. Engkaki rilaleng amaikengnge

Lencana photo Facebook

THANKS TELAH MAU COMMENT DI BLOG SAYA